Falugondnoki Szolgálat


Kezdőlap


 
 

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében szabályozza a helyi szociális ellátások rendszerét. A rendelet célja az egyének és a családok nagyobb biztonságának megteremtése, a szociális szempontból rászorultak ellátáshoz való jutásának biztosítása.
A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások körének bővítésében, a meglévő szolgáltatások magasabb szinten, nagyobb ellátotti kört érintő elvégzésében jelentős szerep hárul a falugondnoki szolgálatra, melyet az önkormányzat 2000 évben, jelentős önerőből vezetett be, 1 db Toyota Hiace mikrobusz vásárlásával. 2007-ra a falugondnoki szolgálat működéséhez - a Toyotán kívül - 1 db Renault Traffic mikrobusz, 2 db KIA 2005 kisteherautó áll rendelkezésre, melyekhez az önkormányzat saját forrásból vásárolt.

A szolgálat napi működése során kiemelt a szociális étkeztetésben ellátandó feladat.
A településen mintegy 40 fő részére biztosított az ellátás a Napközi Otthonos Óvoda konyháján keresztül. A falugondnoki szolgálat biztosítja a település különböző részein élő rászorultak részére a napi egyszeri meleg ebéd házhozszállítását.

Szociális alapellátás keretein belül kiemelt feladat továbbá a házi segítségnyújtásban való közreműködés. Az Sztv. 63.§-a szerint a falugondnok részt vesz és szervezi a rászorultak ellátását, különös tekintettel a községben egyedül élő, időskorú, beteg személyekre, akiknek a településen tartásra, gondozásra kötelezhető hozzátartozója nincs.

A falugondnoki szolgálat által ellátott feladatok:

 • iskolások, óvodások oktatási intézményekbe való szállítása a községen belül napi rendszerességgel, tervezett menetrend alapján ;
 • iskolások, óvodások, gyermekek szállítása színházba, uszodába, tanulmányi kirándulásra, tanulmányi versenyekre stb. – esetenként az oktatási intézmények igénye alapján ;
 • betegek orvosi rendelésre szállítása a községen belül, rendelési idő szerint – hetente három alkalommal;
 • intézményi dolgozók szállítása munkakörükhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhet – esetenként az intézmények igénye alapján,
 • a Sport Egyesület tagjainak (futball-csapat) szállítása labdarúgó mérkőzésekre – labdarúgó szezonban heti egy alkalom;
 • szociális étkezőknek ebédkihordás – munkanapokon napi rendszerességgel;
 • önkormányzat intézmények működésével kapcsolatos beszerzések, vásárlások esetenként.

Az alapfeladatokon túl, az alábbi szolgáltatások igénybe vételére nyílik lehetőség:


Személyszállítás

 • lakosság által szervezett vásárlásokra,
 • középiskolai ballagásokra,
 • helyi kereskedelemben be nem szerezhető nagy tömegű, kiterjedésű áruk beszerzésére
 • lakosság hivatalos ügyeinek intézésére (munkaügyi központ, földhivatal, bíróság stb.)
 • orvosi szakrendelésre
 • színházlátogatásokra, stb.

A fenti felsorolás nem kizáró jellegű, a falugondnok ezeken túlmenően bármilyen lakosság által igényelt, a szolgálat profiljába tartozó tevékenységet elvégezhet, ezt azonban előzeteses a polgármesterrel egyeztetnie kell.

A falugondnok  a fentieken túl ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok karbantartásával, felújításával kapcsolatos irányító tevékenységet, köteles gondoskodni az önkormányzati vagyon védelméről, megóvásáról.

A falugondnok állandó, közvetlen kapcsolatot tart fenn a lakossággal, különös tekintettel az idős, egyedül élő lakosokra. Részt vesz a község kulturális, közösségi életében, szervezi azt.

Felügyeli a községi utak, csapadékvíz-elvezető árkok, köztemetők, közterek rendjét, a lakossági kommunális hulladék előírásszerű elhelyezését. Szervezi és irányítja a közhasznú- és közcélú foglalkoztatást, a polgármester útmutatása alapján.

A falugondnok a fenti területeken túlmenően figyelemmel kíséri a község lakosainak mindennapi életét, és akár a szociális ellátást, akár a falugondnoki ellátást, vagy az ellátottak körét szélesítő javaslatot tehet a polgármester felé, aki azt a képviselőtestület elé terjeszti döntésre.

 

 

 

 

 

 


[VISSZA]